PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) เพื่อให้การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรมีความถูกต้องและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนางสาวอรนุช หงวนไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร สำนักมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำแนะนำข้อเสนอแนะและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแก่คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.