PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.