PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ2565 - 2569

 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ2565 - 2569

          วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ2565 - 2569 ขึ้น ณ โรงแรม The One จังหวัดบึงกาฬ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในโครงการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.