PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร     

          วันที่ 7 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในรูปแบบ online และ on-site

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.