PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศีกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

          วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และศิษย์เก่าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็ก (ชมพู) ชั้น 1 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.