PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

          วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และศิษย์เก่าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็ก (ชมพู) ชั้น 1 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.