PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565

 ประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565  

          วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ชี้แจงระเบียบต่างๆ และขั้นตอนการทำงานของ สโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม อาจารย์และนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการประชุม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.