PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

          วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และศิษย์เก่าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.