PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำการศึกษา2565

 ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำการศึกษา2565

          วันที่ 18 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้นรับนักศึกษาใหม่ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมต่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.