PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับปริญญาตรี)

 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับปริญญาตรี)

           วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบไปด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี มีอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่รั้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ของนักศึกษาใหม่

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.