PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

           วันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในรูปแบบ online และ 0n-site โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นปซระธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมประชุม และการประชุมครั้งจัดขึ้นเพื่อนำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ของการวิพากษ์หลักสูตรที่แต่ละสาขาวิชาได้ทำการประชุมมานำเสนอต่อการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไป

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.