PR-EDU วันที่ 22 มิถุนายน 2565 การวิพากษ์การประเมินตนเองในระดับสำนักงานคณบดี และ ระดับคณะ

 การวิพากษ์การประเมินตนเองในระดับสำนักงานคณบดี และ ระดับคณะ

           วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิพากษ์การประเมินตนเองในระดับสำนักงานคณบดีและระดับคณะ ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งการประชุมในครั้ง เป็นรวบรวมข้อมูลในตัวบ่งชี้ต่างๆ ของฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำมาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.