PR-EDU วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและเข้าสู่อาชีพ: กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาไทย

 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและเข้าสู่อาชีพ: กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาไทย

           วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและเข้าสู่อาชีพ: กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาไทย ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานในกินกิจกรรม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรมไทย สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และมีความพร้อมในการเรียนด้านภาษา วรรณกรรมไทย สื่อ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “พัฒนาการภาษาและวรรณกรรมไทย เอกลักษณ์และการถ่ายทอด” และ “สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย” ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูงทอง และบรรยายในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.