PR-EDU วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 การประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรสี่ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 การประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรสี่ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรสี่ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม และ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และตัวแทนศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ on-site และ online ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรสี่ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ทันสมัยเป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางของครุสภาต่อไป

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.