PR-EDU วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้ารับการเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ on-site และ online ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้ประธานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ เข้ารับการแนะนำพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ตรงไปตามเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมประเมินได้เสนอ

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.