PR-EDU วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา

 โครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา

           วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่าบบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้แทน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และเกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของไทยนักศึกษาได้แสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมชุมชนท้องถิ่น และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community) กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์

ข่าว/ภาพ : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.