PR-EDU วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมจตุรวิทย์ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมต้อนรับ ทั้งนี้โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยความเป็นกันเองและเรียบง่ายสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่อไป

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.