PR-EDU วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 การประชุมจัดหารือการจัดทำหลักสูตรครุศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 การประชุมจัดหารือการจัดทำหลักสูตรครุศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

           วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรครุศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกวิชาชีพครูและบริการวิชาการและตัวแทนคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาหลักสูตรครุศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.