PR-EDU วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ (กีฬาสานสัมพันธ์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565

 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ (กีฬาสานสัมพันธ์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ (กีฬาสานสัมพันธ์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า สีม่วงและสีแดง ทั้งนี้กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ (กีฬาสานสัมพันธ์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้น เพื่อเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการแพ้ การชนะ และการให้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.