PR-EDU วันที่ 3 สิงหาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

 การประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 

           วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแบบประเมินและการรายงานผลการประเมนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ใน มคอ.4

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.