PR-EDU วันที่ 3 สิงหาคม 2565 งานวันเกษียณอายุราชการ อาจารย์วีรศักดิ์ จุลดาลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 งานวันเกษียณอายุราชการ อาจารย์วีรศักดิ์ จุลดาลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

           วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดงานวันเกษียณอายุราชการ อาจารย์วีรศักดิ์ จุลดาลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงแรม i-hotel จังหวัดนครพนม โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในงานเกษียณราชการ คณะผู้บริหาร จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมในงาน ซึ่งงานเกษียณอายุราชการ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้เกษียณอายุราชการที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาโดยตลอดอายุราชการ ที่ได้สร้างคุณงามความดีได้ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่ มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานต่อ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.