PR-EDU วันที่ 8 สิงหาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2565

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2565

           วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในรูปแบบ on-site และ online ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามปฏิทินในปีการศึกษา 2565 ที่กำหนดการปฏิบัติงาน แจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทราบ

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.