PR-EDU วันที่ 11 สิงหาคม 2565 พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

 พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

           วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ขึ้น ณ บริเวณอาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี คณะผูุ้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พลเมืองที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.