PR-EDU วันที่ 16 สิงหาคม 2565 การประชุมขับเคลื่อนแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนครพนม Reinventing University

 การประชุมยุทธศาสตร์แผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยนครพนม        

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมยุทธศาสตร์แผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการนำข้อมูลจากนโยบายของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ได้จัดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น) มาวิเคราะห์ภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.