PR-EDU วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมและเปิดตัวผู้ประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม

 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมและเปิดตัวผู้ประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม      

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมและเปิดตัว ดาว เดือน และดาวเทียม ณ บริเวณโถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในกิจกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดให้เพื่อบูรณาการณ์กิจกรรมกับการเรียน เสริมสร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษาภายในสาขาวิชาและยังเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.