PR-EDU วันที่ 17 สิงหาคม 2565 พิธีส่งมอบและบริจาครถยนต์ให้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

 พิธีส่งมอบและบริจาครถยนต์ให้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ได้ส่งมอบและบริจาครถยนต์ให้โรงเรียนศรีวบัวบานวิทยาคม จังหวัดนครพนม ซึ่งรับมอบโดย นายวีระ ดีแนบเนียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ทั้งนี้การบริจาคเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ในส่วนราชการของโรงเรียนต่อไป

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.