PR-EDU วันที่ 18 สิงหาคม 2565 การประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565

 การประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีอาจารย์ มานะชัย แก้วสีดวง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการตรวจทานระบบการควบคุมภายใน ทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.