PR-EDU วันที่ 21 สิงหาคม 2565 กิจกรรม FRESHMEN NIGHT 2022

 กิจกรรม FRESHMEN NIGHT 2022

วันที่ 21 สิงหารคม 2565 สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศีกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม FRESHMEN NIGHT 2022 ขึ้น ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในกิจกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรม FRESHMEN NIGHT 2022 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียมของคณะครุศาสตร์ ไปประกวดในเวที ดาว เดือนและดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไป อีกทั้งสร้างความรักความสามัคคีต่อหมู่คณะ ของรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.