PR-EDU วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

 ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผล กิจกรรม : ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในชั้นเรียน 2 โรงเรียน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ลงพื้นที่ภาคเช้า และ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ลงพื้นที่ภาคบ่าย เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.