PR-EDU วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2565 ภาพบรรยากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพบรรยากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 1 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ กิจกรรม : อบรมและพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนม นั้น

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.