PR-EDU วันที่ 6 กันยายน 2565 ภาพบรรยากาศ ประชุมสรุปผลตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

 ภาพบรรยากาศ ประชุมสรุปผลตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ 6 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมสรุปผลตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม นำมาปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบและข้อบังคับต่อไป

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.