PR-EDU วันที่ 6 ตุลาคม 2565 บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์”

 ภาพบรรยากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์”

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ในเวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในการนี้ได้มีผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.