PR-EDU วันที่ 7 ตุลาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565

 ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565

ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คณาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.