PR-EDU วันที่ 8 ตุลาคม 2565 กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

 ภาพบรรยากาศ กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในกิจกรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.