PR-EDU วันที่ 8 ตุลาคม 2565 กิจกรรมกิจกรรมสังคมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 SOCIAL STUDIES RELATION #6

 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสังคมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 SOCIAL STUDIES RELATION #6

ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมสังคมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 SOCIAL STUDIES RELATION #6 ณ ห้องประชุมจตุรวิทย์ 143 ชั้น 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในกิจกรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในเครือข่ายสังคมศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.