PR-EDU วันที่ 10 ตุลาคม 2565 กิจกรรมนำเสนอผลการเข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมนำเสนอผลการเข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 

ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอผลการเข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีการนำเสนอผลการเข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามสังกัดสาขาวิชา จำนวน 8 กลุ่ม และมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 สรุปผลร่วมสะท้อนคิดผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมพนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.