PR-EDU วันที่ 10 ตุลาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 8/2565

 ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 8/2565

ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.