PR-EDU วันที่ 11 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (รหัส 62)

 ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (รหัส 62)

ในวันอังคารที่ 11 เดือน ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (รหัส 62) โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และวิทยากรโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 356 คน

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.