PR-EDU วันที่ 11 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 61)

 ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(รหัส 61)

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 61) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและระเบียบข้อบังคับก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 186 คน

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.