PR-EDU วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในหัวข้อ “การทำงานให้ได้ดีและมีความสุข”

 ภาพบรรยากาศ  ร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในหัวข้อ “การทำงานให้ได้ดีและมีความสุข”

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในหัวข้อ “การทำงานให้ได้ดีและมีความสุข” ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมรว่มแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.