PR-EDU วันที่ 20 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (รหัส 63)

 ภาพบรรยากาศ  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (รหัส 63)

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (รหัส 63) ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 365 คน

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.