PR-EDU วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับครู

 ภาพบรรยากาศ  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู  กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับครู 

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร มีนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการ

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.