PR-EDU วันที่ 26 ตุลาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2565

 ภาพบรรยากาศ  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2565

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 ฝ่ายงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.