PR-EDU วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีวัดศรีบุญเรือง ประจำปี 2565

 ภาพบรรยากาศ  เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีวัดศรีบุญเรือง ประจำปี 2565

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อนำปัจจัยที่ได้สมทบทุนก่อสร้างโบสถ์ในวัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.