PR-EDU วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

 ภาพบรรยากาศ  การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจตุรวิทย์ (143) ชั้น 4 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.