PR-EDU วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565

 ภาพบรรยากาศ  โครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565 ขึ้น ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน คณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.