PR-EDU วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา” ครั้งที่ 2

 ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา” ครั้งที่ 2

        วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้อง แก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ในการนี้ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้ร่วมเป็นประธาน กรรมการ และเลขานุการ ในรูปแบบนำเสนอผลงานทางวิชาการ Oral Presentation และ Poster Presentation ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ ผ่านหัวข้อ Sofr Power สายธารภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่านวัตกรรม สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ Next Normal

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.