PR-EDU วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565

 ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565

         วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.