PR-EDU วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 การประชุม เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตราฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ.2563

 ภาพบรรยากาศ การประชุม เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตราฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ.2563

         วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุม เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตราฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ.2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.