PR-EDU วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 การประชุมแนวปฏิบัติในการจัดทำชุดเบิก-จ่าย และงานเอกสารงานสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด

 ภาพบรรยากาศ การประชุมแนวปฏิบัติในการจัดทำชุดเบิก-จ่าย และงานเอกสารงานสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด

         วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมแนวปฏิบัติในการจัดทำชุดเบิก-จ่าย และงานเอกสารงานสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด ขึ้น ณ ห้องประชุมจตุรวิทย์ (143) ชั้น 4 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชม คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้รับทราบขั้นตอน วิธีการและข้อปฏิบัติในการจัดทำชุดเบิก-จ่ายและงานเอกสารงานสารบรรณไปในทิศทางตรงตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้กำหนดไว้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.